«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη των όρων διακήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών της Δράσης 2 «Δικτύωση» και της Δράσης 3 «Δημοσιότητα – ευαισθητοποίηση», στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την απασχόληση στη Δυτική Θεσσαλονίκη» με κωδ. πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 37

Αριθμός Απόφασης:

313

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

03/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: