Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη των όρων διακήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών « υλοποίησης εργασιών της Δράσης 26 «Ενέργειες - προώθησης», στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Παρέμβαση για την απασχόληση στη Δυτική Θεσσαλονίκη» με κωδ. πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 380412, που συγχρηματοδοτείται

Αριθμός Απόφασης:

266

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

23/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: