Έγκριση της υπ’ αριθμό 259/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) περί της υποβολής Αίτησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του χορηγηθέντος δανείου από το Τ. Π. & Δανείων

Αριθμός Απόφασης:

232

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

27/08/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο