Έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), της διαχειριστικής χρήσης 2016 (01.01.2016-31.12.2016), με τις επί αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της χρήσης.

Αριθμός Απόφασης:

155

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

06/06/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: