Έγκριση του πρακτικού Νο2, ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και έλεγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών της μελέτης «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», με προϋπολογισμό 40.465,91 €, πλέον ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

011

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

18/01/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: