Έγκριση τροποποιημένης σύναψης Οριζόντιας Συνεργασίας άρθρου 12 του Ν 4412/16 με ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑγια την εκτέλεση Του έργου «Υλοποίηση ενταγμένων προς χρηματοδότηση Πράξεων με ΟΠΣ 5076436 και 5076438 του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της

Αριθμός Απόφασης:

185

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: