Έγκριση Τροποποίησης Σύμβασης, Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης για το υποέργο 3 «Προμήθεια ειδικών πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID – 19 στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης», της Πράξης η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», της με αριθμό 1088/2022 διακήρυξης, στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπ’ αριθμ.πρωτ. 3185/10-02-23 σύμβασης με την εταιρία με επωνυμία DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αριθμός Απόφασης:

118

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

26/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: