«Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης, με την εταιρία με επωνυμία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ο.Ε., για την Ομάδα Β: «Υπερκατασκευές οχημάτων/ αμαξώματα» στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης με Αριθμ. Πρωτ. 14450/09.08.2019 της υπ’ αριθμό 287/19 διακήρυξης για την «Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για τις υπολειπόμενες ομάδες της αρχικής ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων, μηχ/των του δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

238

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

16/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: