Εισαγωγή προς έγκριση της με αριθμό 60/2022 (ΑΔΑ: ΨΜΦ5ΩΨΕ-ΙΗΔ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Αποδοχή των όρων δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο υλοποίησης του ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» βάσει της με αριθμό 9438/12-1-2022 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών για την Ένταξη του έργου «Nέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης» με ποσό 1.554.277,75€

Αριθμός Απόφασης:

73

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: