Εισαγωγή προς έγκριση της με αριθμό 99/2022 (ΑΔΑ: 61ΣΝΩΨΕ-ΒΣΝ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Αποδοχή των όρων δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο υλοποίησης του ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» βάσει της με αριθμό 9307/2021-2/3/2022 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών για την Ένταξη του έργου «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και σταθμών φόρτισης για τις ανάγκες του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» με ποσό 1.381.568,32€»

Αριθμός Απόφασης:

74

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: