Εξέταση ένστασης από την εταιρία ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ κατά του από 06/11/14 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας στα πλαίσια διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων, για το έτος 2015»

Αριθμός Απόφασης:

379

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

08/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: