Εξέταση προδικαστικών προσφυγών της εταιρείας ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ κατά της με αριθμό 139/22.07.2014. απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την έγκριση του από 15/07/14 πρακτικού της επιτροπής (1ο πρακτικό έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών Στάδιο Α) στα πλαίσια του ανο

Αριθμός Απόφασης:

208

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

12/08/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: