Εξέταση της από 04.11.15 έντασης, η οποία κατατέθηκε από την εταιρία BIPO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ κατά του από 02/10/15 πρακτικού της επιτροπής στα πλαίσια διεξαγωγής του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια επίπλων», υποέργο 4 της πράξης (296085) «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου δήμου Αμπελοκήπων»

Αριθμός Απόφασης:

191

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

04/11/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: