Εξέταση της από 06.11.15 έντασης, η οποία κατατέθηκε από την εταιρία Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ .Κ.ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΕ κατά της απόφασης της Οικονομικής Υπηρεσίας με αριθμό πρωτ. 15228/06-11-15 που ενημερώνει για την συνέχεια του διαγωνισμού (άνοιγμα οικονομικών προσφορών) των εταιριών ΒΙΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και SYST

Αριθμός Απόφασης:

198

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

08/11/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: