Εξέταση της από 11/04/2014 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ της εταιρίας με επωνυμία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ κατά της με αριθμό 053/08-04-14 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την έγκριση του από 27/03/14 πρακτικού της επιτροπής (1ο πρακτικό έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) στα πλαίσια του αν

Αριθμός Απόφασης:

68

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

22/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: