Εξέταση της Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.» κατά της αρ. 138/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης:

204

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

12/08/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: