Εξέταση της Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρίας «Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» κατά της αρ. 138/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης:

205

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

12/08/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: