Εξέταση της Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρίας «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ERGOTRAK» κατά της αρ. 138/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης:

207

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

12/08/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: