Καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης ιδιοκτησίας των Γιάκα Φωτάκη του Ιωάννη και Ατμαζάκη Βενέτας του Ιωάννη, σύμφωνα με την 70/2003 πράξη εφαρμογής συνοικισμού Δενδροποτάμου και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 209/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως μη νόμιμης.

Αριθμός Απόφασης:

180

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

23/09/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: