Λήψη απόφασης επί της από 20/4/2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης (κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων της Γεν. Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος).

Αριθμός Απόφασης:

114

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

26/04/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: