Με εξωδικαστικό συμβιβασμό καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης ιδιοκτησίας του Παπαδόπουλου Αθανασίου του Αλέξανδρου, σύμφωνα με την αρ. 70/2003 Πράξης εφαρμογής συνοικισμού Δενδροποτάμου.

Αριθμός Απόφασης:

144

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

03/09/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: