Ορισμός μελών Διοικητικών Συμβουλίων της «ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» και της «ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» που συστάθηκαν ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), μετά από συγχώνευση των Σχολικών Επιτρο

Αριθμός Απόφασης:

66

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

27/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: