Παροχή εξουσιοδότησης στους νομικούς συμβούλους του Δήμου για παραστάσεις και καταθέσεις δικογράφων και έγκριση παραστάσεων για λογαριασμό του Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

19

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

04/04/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: