Παροχή γνώμης για την άρση της δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου Δημοτικού ακινήτου εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης προς Σύλλογο μετά από αίτησή του

Αριθμός Απόφασης:

3

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

08/01/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: