Παροχή γνώμης για την τροποποίηση απόφασης περί της δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης προς Σύλλογο με κοινωφελείς σκοπούς για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του

Αριθμός Απόφασης:

4

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

08/01/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: