Παροχή σύμφωνης γνώμης για Δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου και των βοηθητικών χώρων τους (αίθουσα βαρών κ.λ.π) που βρίσκονται εντός των ορίων της Κοινότητας Αμπελοκήπων στους αθλητικούς συλλόγους και φορείς για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους

Αριθμός Απόφασης:

020

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

14/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: