ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «Μ&Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΕ» ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αρ. μελ. 1/2020).

Αριθμός Απόφασης:

59

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

13/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: