ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αρ. μελ. 50/2020Α).

Αριθμός Απόφασης:

60

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

13/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: