ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΦΩΤΗΣ Α. ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.» ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αρ. μελ. 99/2013)

Αριθμός Απόφασης:

31

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: