Πρακτικό Νο3 ελέγχου των δικαιολογητικών άρθρου 80 του Ν.4412/16 και κατακύρωσης αποτελέσματος για την μελέτη: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» (αρ. μελ. 2/2022), με προϋπολογισμό 214.680,91€, πλέον ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

228

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

12/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: