Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), έτους 2021, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα

Αριθμός Απόφασης:

064

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Συννημένα: