Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.550€ για αλλαγή επωνυμίας του Δήμου στις άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. Ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

132

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

14/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: