Ψήφιση της πίστωσης ύψους 6.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6221.01 του προϋπολογισμού έτους 2012 για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών υπηρεσιακής αλληλογραφίας. Ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

171

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

03/09/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: