Σημειακή τροποποίηση της με αριθμό 284/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμός Απόφασης:

017

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

28/01/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: