Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, έτους 2014, για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώ¬τατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., χωρίς να συνυπολογίζονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. (παραγ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008).

Αριθμός Απόφασης:

11

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

03/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: