Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, έτους 2013,για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., χωρίς να συνυπολογίζονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. (παραγ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008).

Αριθμός Απόφασης:

23

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

17/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: