Συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής προς την με αριθμ. 1771/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 367 παρ.3 του ν.4412/16, στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχ/των έργου δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», για το Τμήμα 3: Προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος, α/α συστημ.135229.

Αριθμός Απόφασης:

354

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: