Συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής προς την με αριθμ. 265/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 367 παρ.3 του ν.4412/16, στα πλαίσια της προσωρινής κατακύρωσης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Καθαριότητας κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

064

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: