Συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής προς την με αριθμ. 544/21 απόφαση της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 367 παρ.3 του ν.4412/16, στα πλαίσια προκήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φυσικού αερίου για τον δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων».

Αριθμός Απόφασης:

097

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

31/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: