Συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής προς την με αριθμ.πρωτ.65946/10-12-19 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης σύμφωνα με το άρθρο 231 του ν.3852/10, στα πλαίσια της ανάθεσης των υπηρεσιών «Εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά του δήμου

Αριθμός Απόφασης:

002

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

14/01/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: