Σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του δήμου, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ κατά την έννοια του άρθρου 2 (παρ. 23) του ΠΔ 116/2004 με τη διενέργεια προφορικής πλειοδοτικής δημοπρ

Αριθμός Απόφασης:

046

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

27/02/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: