Σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του δήμου, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ κατά την έννοια του άρθρου 2 (παρ. 23) του ΠΔ 116/2004 με τη διενέργεια προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας.

Αριθμός Απόφασης:

42

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

14/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: