Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων πληρωμής του τέλους υπαγωγής και ποσοστού ανταπόδοσης υπέρ ΤΕΕ, για την με αριθμό 3535559 δήλωση νομιμοποίησης αυθαίρετων κτισμάτων και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

086

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

31/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: