Τροποποίηση Σύμβασης, Έγκριση χρονικής παράτασης του συμβατικού χρόνου της με αριθμ.πρωτ. 1912/01- 02-21 με την εταιρία με επωνυμία ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ διακρ.τίτλο «ΑΝΑΞ ΑΕ» στα πλαίσια της ανάθεσης του με α/α συστήματος 80629 διαγωνισμού της υπ’ αριθμό 1877/19 διακήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Καθαριότητας κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης»

Αριθμός Απόφασης:

275

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: