Υποβολή Πρακτικού Κλήρωσης για την ανάδειξη της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώ¬τατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., χωρίς να συνυπολογίζονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. (παραγ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008).

Αριθμός Απόφασης:

27

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

19/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: