Υποβολή πρότασης με αλλαγή φυσικού, οικονομικού, τρόπου εκτέλεσης αντικειμένου και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της υπ’ αρ. 2807/22.05.2019 απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ " - ΟΠΣ 50417336

Αριθμός Απόφασης:

265

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

01/09/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: