Προμήθεια επίπλων

Αναρτήθηκε στις 1 Ιουλίου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) για την «Προμήθεια εξοπλισμού επίπλων» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 94.345,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 76.085,00€, ΦΠΑ: 18.260,40€) και υποδιαιρείται σε δύο τμήματα ήτοι:

Τμήμα 1: «Προμήθεια επίπλων για την αναβάθμιση του Καλλιτεχνικού Σχολείου Θεσσαλονίκης», με εκτιμώμενη αξία 36.245,00€
πλέον ΦΠΑ 24%

Τμήμα 2: «Προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του δήμου», με εκτιμώμενη αξία
39.840,00€ πλέον ΦΠΑ 24%