Συντήρηση Ανελκυστήρων

Αναρτήθηκε στις 18 Μαρτίου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
18/3/2021

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση «Συντήρηση Ανελκυστήρων  » με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Τρίτη  23-03-2021 και ώρα 11:30 π.μ..
Ο τελικός ανάδοχος θα προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:
1)    Ποινικό μητρώο ή Υ/Δ για ποινικό μητρώο.
2)    Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ ( αν πρόκειται για ατομική  επιχείρηση και από το Ταμείο σας ότι δεν οφείλεται ασφαλιστικές εισφορές)
3)    Φορολογική ενημερότητα
4)    Αν πρόκειται για εταιρία , πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ πρόσφατο (30 εργάσιμων ημερών).
5)    Αν η τεχνική έκθεση αναφέρει ειδικούς όρους και πιστοποιητικά να προσκομίσετε και αυτά.
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:
Μπήττας Νικόλαος (τηλ.2313.300942)
Μητσού Κυριακή (τηλ. 2313.313643)

Τεχνική έκθεση