ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΠΡΕΜΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

Αναρτήθηκε στις 18 Οκτωβρίου, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται για την υπηρεσία αποξήλωσης πρεμνών και φύτευση νέων δέντρων (Μελ.15K/2022) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.705,39 €.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω ανάθεσης έχει εκδοθεί η υπ΄αριθ. 555/14-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΠΣΠΩΨΕ-Ρ2Ι και ΑΔΑΜ: 22REQ011427706/14-10-2022 ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης , από τον προϋπολογισμό του έτους 2022 συνολικής αξίας 19.947,58€ και δέσμευση πίστωσης για το υπόλοιπο ποσό των 14.757,81€ από τον προϋπολογισμό του έτους 2023 (πολυετής δαπάνη).