1. Έγκριση σύναψης Οριζόντιας Συνεργασίας άρθρου 12 του Ν 4412/16 με ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΙΑ ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ) για την εκτέλεση Του έργου «Ενδυνάμωση Τεχνικής Επάρκειας: Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, για την επικα

Αριθμός Απόφασης:

039

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/02/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: